Plana Cànain Gàidhlig Alba Chruthachail | Creative Scotland’s Gaelic Language Plan

Published: 12 Sep 2019

Three people on stage, two crouching down, holding hands

Tha Alba Chruthachail air Plana Cànain Gàidhlig na buidhne fhoillseachadh, le fios air gealltanasan a thaobh taic do chànan agus cultar na Gàidhlig tarsainn nan ealan, sgrìn agus gnìomhachasan cruthachail thairis air an ath trì bliadhna.

Tha an dàrna Plana Cànain Gàidhlig aig a’ bhuidhinn (2019-22) a’ togail air taic a th’ ann mar-thà do chànan agus cultar na Gàidhlig agus tha e a’ mìneachadh mar a bhios a’ bhuidheann, agus na daoine agus buidhnean ris a bheil i a’ cumail taic, a’ cuideachadh ann a bhith a’ toirt amasan A’ Phlana Cànain Nàiseanta Gàidhlig 2018-2023 gu buil.

Tha sinn toilichte am plana seo fhoillseachadh ann an 2019, Bliadhna nan Cànanan Dùthchasach aig UNESCO – ùrlar cumhachdach a leigeas leinn urram a nochdadh don àite cudromach a th’ aig a’ Ghàidhlig ann am beatha chultarach is chruthachail Alba- Mairi Kidd, Creative Scotland

Thuirt Màiri Kidd, Ceannard Litreachais, Chànanan is Foillseachaidh, Alba Chruthachail: “Tha sinn toilichte am plana seo fhoillseachadh ann an 2019, Bliadhna nan Cànanan Dùthchasach aig UNESCO – ùrlar cumhachdach a leigeas leinn urram a nochdadh don àite cudromach a th’ aig a’ Ghàidhlig ann am beatha chultarach is chruthachail Alba.

“Tha cànan agus cultar na Gàidhlig nam pàirt bhunaiteach de fhèin-aithne Alba, agus nam pàirt mhòr de dh’iomadalachd agus suaicheantachd na dùthcha. Le taic bho luchd-obrach le eòlas sa chànan, bidh sinn a’ cumail taic ri buidhnean agus daoine fa leth anns na h-ealain Ghàidhlig, air sgrìn, anns na gnìomhachasan cruthachail agus tro ar prògraman maoineachaidh.

“O chionn goirid roghnaich sinn maoineachadh a chleachdadh gus àite a ghlèidheadh do neachd-labhairt na Gàidhlig air prògram Bhursaraidhean Cruthachail Weston Jerwood – tha am prògram ag amas air sgilean ceannardais an ath ghinealaich de luchd-ealain, luchd-glèidhidh, luchd-riochdachaidh agus daoine cruthachail eile bho bhuidhnean nach eil air an riochdachadh mar bu chòir a leasachadh. Tha sinn cuideachd ag obair air prògram ùr a chruthaicheas cothroman do bhreithnichearan ealain le Gàidhlig. Tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith a’ foillseachadh tuilleadh mu na cothroman seo anns na seachdainean is mìosan ri thighinn.”

Thuirt Leas Phrìomh Mhinistear Iain Swinney: “Tha mi a’ cur fàilte air an taic agus aire don Ghàidhlig a th’ air am mìneachadh ann am Plana Cànain Alba Chruthachail. Tha a’ Ghàidhlig fo làn bhlàth sna gnìomhan cultarach a tha a’ tachairt air feadh na dùthcha agus tha àite cudromach aig Alba Chruthachail ann a bhith a’ cumail taic ris a’ chànan.”

___

Creative Scotland has published its Gaelic Language Plan, detailing commitments for support of Gaelic language and culture across the arts, screen and creative industries over the next three years .

The organisation’s second Gaelic Language Plan 2019-22 builds on existing support for Gaelic language and culture and sets out how the organisation and the people and organisations it supports will help deliver the aims set out in the National Gaelic Language Plan 2018 – 2023.

Mairi Kidd, Interim Head of Literature, Languages & Publishing, Creative Scotland said: “We’re pleased to publish this plan during the 2019 UNESCO International Year of Indigenous Language - an important platform for us to acknowledge and promote the importance of Gaelic within Scotland’s cultural and creative landscape.

“Gaelic language and culture form a key part of Scotland’s identity, and of our diversity and distinctiveness. With the support of Gaelic-speaking specialist staff we support the work of organisations and individuals in the Gaelic arts across all artforms, on screen, in the creative industries and through our funding programmes.

“We’ve recently provided funds to ring-fence a Weston Jerwood Creative Bursary for a Gaelic speaker – the programme aims to transform the leadership potential of the next generation of artists, curators, producers and creatives from under-represented backgrounds.  We’re also working on a new programme which creates new training opportunities for Gaelic-speaking arts critics.  We look forward to saying more about both opportunities within the coming months.” .

Deputy First Minister John Swinney said: “I welcome the engagement and support for Gaelic outlined in Creative Scotland’s Language Plan. Gaelic is flourishing in the cultural activities that take place across the country and Creative Scotland has an important role to play in supporting the language.”

(Image Credit - Shrapnel, Theatre Gu Leòr. Photo: Le Mihaela Bodlovic)