UK Arts Councils & Agencies to pilot new fund for international collaboration

Published: 29 Sep 2021

Four Nations International Fund

New funding to support individuals and organisations towards international partnership development and co-creation projects, will open for applications on Thursday 21 October 2021.

With co-investment from Creative Scotland, Arts Council England, Arts Council Northern Ireland and Arts Council of Wales/Wales Arts International, the small pilot Four Nations International Fund is being designed to support those working in the arts and creative industries in the four nations across the UK and together with counterparts in Europe and beyond. Applications will require applicants to have at least one partner from another of the four nations of the UK in addition to at least one international partner.

During this pilot phase, grants of between £1,000 - £5,000 will be available from a total budget of £100,000 for in-person, digital or hybrid activity including exchanges, residencies, partnership development, co-creation and networking, with priority given to applications experimenting with innovative models of international collaboration.

Creative Scotland is managing the fund’s application process for the 4 nations arts councils. On the partnership’s behalf, Joan Parr, Interim Director of Arts and Engagement at Creative Scotland said:

“The development of art and culture thrives on international collaboration and exchange. Artists and creative practitioners derive inspiration, opportunities to grow and develop practice through the sharing of ideas and explore new ways of working, as well as reaching new audiences.

“In the wake of the impacts of COVID-19, the UK’s departure from the European Union and the ever-growing climate emergency, working together with our fellow arts councils and agencies, we can more effectively help address challenges for those based in England, Northern Ireland, Scotland and Wales wishing to connect with their international counterparts.”

Today’s announcement represents one of a series of collaborations between the 4 UK nations arts councils and agencies including the pilot, Arts Infopoint UK initiative offering advice on practical issues relating to artist mobility led by Wales Arts International, as well as an exploration of mutual and more sustainable approaches to bilateral initiatives with several European countries, such as the German Fonds SozioKultur.

Background

4 Nations International Fund - Timeline

 • Fund opens – Thursday 21 October 2021
 • Deadline – Monday 11 November 2021
 • Decisions – Monday 13 December 2021
 • Recipients’ announcement – Thursday 20 January 2022
 • Projects start – between 10 January 2022 and 31 March 2022
 • Projects complete – by 31 March 2023

Guidance and FAQs will be published when the fund opens, and applicants are encouraged to contact the Creative Scotland enquiries team to discuss any ideas or questions, ahead of making an online application.

Creative Scotland is the public body that supports the arts, screen and creative industries across all parts of Scotland distributing funding provided by the Scottish Government and The National Lottery. Further information at creativescotland.com. Follow us on TwitterFacebook and Instagram.

Arts Council England is the national development agency for creativity and culture. We have set out our strategic vision in Let’s Create that by 2030 we want England to be a country in which the creativity of each of us is valued and given the chance to flourish and where everyone of us has access to a remarkable range of high quality cultural experiences. We invest public money from Government and The National Lottery to help support the sector and to deliver this vision. www.artscouncil.org.uk

Following the Covid-19 crisis, the Arts Council developed a £160 million Emergency Response Package, with nearly 90% coming from the National Lottery, for organisations and individuals needing support. We are also one of the bodies administering the Government’s unprecedented £1.96 billion Culture Recovery Funds. Find out more at www.artscouncil.org.uk/covid19.

Wales Arts International is the in-house international agency of the Arts Council of Wales, the public body responsible for funding and developing the arts in Wales. Further information at wai.org.uk and arts.wales. Follow us on Twitter, Facebook and Instagram

The Arts Council of Northern Ireland is the lead funding and development agency for the Arts providing support to arts projects throughout the region, through its Treasury and The National Lottery funds.  Our funding enables artists and arts organisations to increase access to the arts across society and deliver great art that is within everyone’s reach.

Media Contact

Sophie Bambrough, Media & PR Officer, Creative Scotland
M: +44 (0)7747 606 146

Visit our Media Centre to get in touch with our Media & PR team.


Comhairlean & Buidhnean Ealain na RA gus pìleat a dhèanamh air maoin ùir co-obrachaidh eadar-nàiseanta

Bidh maoineachadh ùr gus taic a thoirt do dhaoine fa leth is buidhnean a dh'ionnsaigh leasachadh com-pàirteachais eadar-nàiseanta is pròiseactan co-chruthachaidh fosgailte do dh'iarrtasan air Diardaoin 21 Dàmhair 2021.

Le co-shealbh bho Alba Chruthachail, Arts Council England, Arts Council Northern Ireland agus Arts Council Wales/Wales Arts International, tha a’ mhaoin bheag phìleat Maoin Eadar-nàiseanta nan Ceithir Nàiseanan ga dhealbhadh gus taic a thoirt dhaibh a tha ag obair anns na gnìomhachasan ealain is cruthachail sna ceithir nàiseanan thar na RA is còmhla ri co-obraichean san Roinn Eòrpa is thairis air. Feumaidh iarrtasan tagraichean aig a bheil co-dhiù aon com-pàirtiche à fear eile de 4 nàiseanan na RA cho math ri co-dhiù aon com-pàirtiche eadar-nàiseanta.

Bidh tabhartasan eadar £1,000 - £5,000 ri fhaotainn à bhuidseat iomlan de £100,000 airson gnìomachd làthaireil, didseatach no tar-chinealach a’ gabhail a-steach iomlaidean, muinntireasan, leasachadh com-pàirteachais, co-chruthachadh agus lìonrachadh, le prìomhachas ga thoirt do dh’iarrtasan a tha a’ feuchainn modailean ùr-ghnàthach de cho-obrachadh eadar-nàiseanta.

Tha Alba Chruthachail a’ stiùireadh pròiseas iarrtais na maoine às leth comhairlean ealain nan 4 nàiseanan. Às leth a’ chom-pàirteachais, thuirt Joan Parr, Stiùiriche Eadar-amail nan Ealan is Com-pàirteachaidh aig Alba Chruthachail:

“Tha leasachadh ealain is cultar a’ soirbheachadh air co-obrachadh is iomlaid eadar-nàiseanta. Tha luchd-ealain is luchd-chleachdaidh chruthachail a’ faighinn brosnachadh, cothroman gus cleachdadh a leasachadh is fhàs ann a bhith a’ co-roinn bheachdan is rannsachadh dòighean-obrachaidh ùra, cho math ri bhith a’ ruighinn luchd-amhairc ùra.

“An cois buaidhean COVID-19, an RA a’ fàgal an Aonaidh Eòrpaich is èiginn sìor-fhàs na gnàth-sìde, ag obair còmhla ris ar comhairlean is buidhnean ealain, thèid againn air cuideachadh nas soirbheachaile a thoirt ri aghaidh a chur air dùbhlanan dhan fheadhainn stèidhichte ann an Sasainn, Èireann a Tuath, Alba ’s a’ Chuimrigh a tha airson a bhith  a’ ceangal leis an co-obraichean eadar-nàiseanta.”

Tha an naidheachd an latha an-diugh a’ riochdachadh sreath de cho-obrachaidhean eadar na comhairlean agus buidhnean ealain aig 4 nàiseanan na RA, a’ gabhail a-steach an iomairt phìleatach, Arts Infopoint UK a tha a’ tabhainn comhairle air cùisean pragtaigeach a’ buntainn ri gluasadachd luchd-ealain air a stiùireadh le Wales Arts International, cho math ri rannsachadh air dòighean co-chòrdach air iomairtean dà-thaobhach le grunn dhùthchannan Roinn Eòrpach, leithid German Fonds SozioKultur.

Cùl-fhiosrachadh

Maoin Eadar-nàiseanta nan Ceithir Nàiseanan - Loidhne-ama

 • Stòras a’ fosgladh - Diardaoin 21 Dàmhair 2021
 • Ceann-latha - Diluain 11 Sàmhain 2021
 • Co-dhùnaidhean - Diluain 13 Dùbhlachd 2021
 • Ainmeachadh luchd-fhaighinn - Diardaoin 20 Faoilleach 2022
 • Pròiseactan a’ tòiseachadh - eadar 10 Faoilleach 2022 agus 31 Màrt 2022
 • Pròiseactan coileanta - 31 Màrt 2023

Foillsichear stiùireadh agus freagairtean do cheistean nuair a dh’fhosglas an stòras, agus bu chòir tagraichean fios a chur dha sgioba fiosrachaidh Alba Chruthachail gus bruidhinn air beachdan no ceistean sam bith, mus dèanar tagradh air-loidhne.


’S e Alba Chruthachail
a’ bhuidheann phoblach a tha a’ toirt taic dha na gnìomhachasan ealain, sgrìne agus cultarach air feadh gach pàirt de dh’Alba a’ sgaoileadh maoineachadh air a thoirt seachad le Riaghaltas na h-Alba agus an Crannchur Nàiseanta. Tuilleadh fiosrachaidh aig creativescotland.com. Lean sinn air TwitterFacebook agus Instagram.

’S e Arts Council Englanda’ bhuidheann nàiseanta leasachaidh airson cruthachalachd is cultar. Tha sinn air ar n-amas ro-innleachdail a chur a-mach ann an Let’s Create gu bheil sinn ro 2030 airson Sasainn a bhith na dùthaich anns a bheil cruthachalachd gach duine againn ga luachadh ’s gu bheil cothrom aige sin ri soirbheachadh, agus far a bheil cothrom aig gach duine againn air farsaingeachd aibheiseach de ghnàth-eòlasan cultarach àrd-chàileachd. Bidh sinn a’ cur airgead phoblaich bhon Riaghaltas agus an Crannchur Nàiseanta ann an cuideachadh na roinne agus airson an t-seallaidh seo a lìbhrigeadh. www.artscouncil.org.uk

A’ leantainn na h-èiginne Covid-19, leasaich Comhairle nan Ealan Pasgan Dèiligeadh Eìginn de £160 millean, le cha mhòr 90% a’ tighinn bhon Chrannchur Nàiseanta, airson bhuidhnean is dhaoine fa leth a tha feumach air taic. Is sinne cuideachd aon de na buidhnean a tha a’ rianachadh Maoinean Ath-Shlànachadh Chultair, maoinean de £1.96 billean gun ro-shampall aig an Riaghaltas. Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh aig www.artscouncil.org.uk/covid19.

’S e Wales Arts International buidheann ion-taigh eadar-nàiseanta aig Arts Council of Wales, a’ bhuidheann phoblach air a bheil uallach airson maoineachadh agus leasachadh nan ealan anns a’ Chuimrigh. Tuilleadh fiosrachaidh aig wai.org.uk agus arts.wales. Lean sinn air Twitter, Facebook agus Instagram

’S e The Arts Council of Northern Ireland prìomh bhuidheann mhaoineachaidh is leasachaidh nan Ealan a’ toirt taic do phròiseactan ealain air feadh na roinne, tro mhaoin Roinn an Ionmhais is a’ Chrannchuir Nàiseanta.  Tha ar maoineachadh a’ toirt comas do luchd-ealain is buidhnean ealain barrachd cothrom fhaighinn air na h-ealain 's a’ choimhearsnachd agus a bhith a’ lìbhrigeadh sàr-ealain a tha ruigsinneach dha na h-uile.

Neach-conaltraidh Mheadhanan

Sophie Bambrough, Oifigear Mheadhanan & PR, Alba Chruthachail
M: +44 (0)7747 606 146