Multi-Year Funding: Guidance Published and registration open for Intention to Apply

Read in English, or Gaelic.

In English

Today, 26 July 2023, Creative Scotland publishes the Guidance for Applicants for Multi-Year Funding.

This follows the recent round of Briefing Sessions held throughout June, providing information to organisations interested in the Fund.

All organisations intending to apply for Multi-Year Funding should familiarise themselves with the Guidance before making an application.

Alongside the publication of the Guidance for Applicants, we also open the portal for organisations to register their Intention to Apply.

Any organisation intending to apply must register via this portal before 2pm on 10 August 2023. Organisations which do not register before this deadline will not be eligible to apply for Multi-Year Funding.

The Fund will open for applications to Stage 1 of the process at 2pm on 06 September and close for applications at 2pm on 25 October.

We will also be holding a series of Information Sessions for registered applicants in August and September on the following dates:

 • Tuesday 29 August, 15:00-16:30
 • Thursday 31 August, 14:00-15:30
 • Thursday 07 September, 11:15-12:45
 • Monday 11 September, 11:00-12:30
 • Thursday 14 September, 12:15-13:45
 • Monday 18 September,  10:30-12:00
 • Monday 25 September, 10.30-12:00

All sessions will be delivered via MS Teams and registered applicants will be able to sign up for one of these sessions from 16 August.

If you have any questions on the Multi-Year Fund or any other aspect of Creative Scotland or Screen Scotland funding, or any other areas of our work, please contact our Enquiries service who will be able to help.

A reminder of the timeline for the Multi-Year Fund:

 • Guidance Published: 2pm, Wednesday 26 July 2023
 • Portal opens for Intention to Apply: 2pm, Wednesday 26 July 2023
 • DEADLINE: For applicants to formally register their Intention to Apply: 2pm, Thursday 10 August 2023
 • Portal Opens for Stage 1 applications: 2pm, Wednesday 6 September 2023
 • DEADLINE: Portal Closes for Stage 1 applications: 2pm, Wednesday 25 Oct 2023
 • Stage 2 Guidance update published: Wednesday 17 January 2024
 • Applicants informed of Stage 1 decisions: by end Feb 2024
 • Portal Opens for Stage 2 applications: 2pm, Wednesday 6 March 2024
 • DEADLINE: Portal Closes for Stage 2 applications: 2pm, Wednesday 24 April 2024
 • Applicants informed of Stage 2 decisions: by end Oct 2024
 • Multi-Year Funding begins: Tuesday 1 April 2025

Further information on the Multi-Year Fund can be found on our website: Multi-Year Funding | Creative Scotland.

Guidance for the Multi-Year Fund will also shortly be available in Gaelic and in other accessible formats.


In Gaelic

Maoineachadh Ioma-bhliadhna Stiùireadh ga Fhoillseachadh agus clàradh fosgailte airson Rùn Tagradh a Dhèanamh

An-diugh, 26 Iuchar 2023, tha Alba Chruthachail a’ foillseachadh Stiùireadh do Luchd-tagraidh airson Maoineachadh Ioma-bhliadhna.

Tha seo a’ leantainn na cùirt as ùire de na Coinneamhan Fiosrachaidh a ghabh àite san Ògmhìos, a’ cumail fiosrachaidh ri buidhnean le ùidh sa Mhaoin.

Feumaidh gach buidheann a chuireas rompa tagradh airson Maoineachadh Ioma-bhliadhna ionnsachadh mun Stiùireadh mus dèan iad tagradh.

A bharrachd an Stiùireadh do Luchd-tagraidh fhoillseachadh tha sinn cuideachd a’ fosgladh na làraich do bhuidhnean gus an rùn tagradh a dhèanamh a chlàradh.

Feumaidh buidheann sam bith a tha ag iarraidh tagradh clàradh tron làrach seo ro 2f air 10 Lùnastal 2023. Chan fhaigh buidhnean nach clàraich ron cheann-là seo air tagradh a dhèanamh airson Maoineachadh Ioma-bhliadhna.

Fosglaidh a’ Mhaoin airson tagraidhean do Cheum 1 den phròiseas aig 2f air 06 Sultain agus dùinidh i aig 2f air 25 Dàmhair.

Cuideachd, cumaidh sinn sreath de Choinneamhan Fiosrachaidh do thagraichean clàraichte san Lùnastal agus san t-Sultain air na cinn-là a leanas.

 • Dimàirt 29 Lùnastal, 15:00-16:30
 • Diardaoin 31 Lùnastal, 14:00-15:30
 • Diardaoin 07 Sultain, 11:15-12:45
 • Diluain 11 Sultain, 11:00-12:30
 • Diardaoin 14 Sultain, 12:15-13:45
 • Diluain 18 Sultain, 10:30-12:00
 • Diluain 25 Sultain, 10:30-12:00

Tachraidh na coinneamhan air MS Teams agus gheibh tagraichean clàraichte air iad fhèin a chlàradh airson tè de na coinneamhan sin às dèidh 16 Lùnastal.

Ma tha ceistean agaibh mun Mhaoin Maoineachadh Ioma-bhliadhna no gnothaich sam bith eile a thaobh maoineachadh Alba Chruthachail no Sgrìn Alba, no raon sam bith eile den obair againn, cuiribh fios gu ar Seirbhis ceist a chuidicheas sibh.

Cuimhneachan mu chlàr-ama a’ Mhaoineachaidh Ioma-bhliadhna:

 • Stiùireadh air Fhoillseachadh: 2f, Diciadain 26 Iuchar 2023
 • Làrach fosgailte airson Rùn Tagradh a Dhèanamh: 2f, Diciadain 26 Iuchar 2023
 • CEANN-LÀ: Gus an clàraich tagraichean an Rùn Tagradh a Dhèanamh: 2f, Diardaoin 10 Lùnastal 2023
 • Làrach a’ Fosgladh airson tagraidhean Ceum 1: 2f, Diciadain 6 Sultain 2023
 • CEANN-LÀ: Làrach a’ Dùnadh airson tagraidhean Ceum 1: 2f, Diciadain 25 Dàmh 2023
 • Ùrachadh Stiùireadh Ceum 2 ga fhoillseachadh: Diciadain 17 Faoilleach 2024
 • Gheibh tagraidhean fios mu cho-dhùnaidhean Ceum 1: ro dheireadh Gear 2024
 • Làrach a’ Fosgladh airson tagraidhean Ceum 2: 2f, Diciadain 6 Màrt 2024
 • CEANN-LÀ: Làrach a’ Dùnadh airson tagraidhean Ceum 2: 2f Diciadain 24 Gearran 2024.
 • Gheibh tagraidhean fios mu cho-dhùnaidhean Ceum 2: ro dheireadh Dàmh 2024
 • Maoineachadh Ioma-bhliadhna a’ tòiseachadh: Dimàirt 1 Giblean 2025

Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh mun Mhaoin Ioma-bhliadhna air ar làrach-lìn: Maoineachadh Ioma-bhliadhna| Alba Chruthachail Gheibhear stiùireadh mun Mhaoin Ioma-bhliadhna ann an Gàidhlig agus ann an cruthan ruigsinneach eile a dh’aithghearr.